فرز 5 عددی Inverted الماسه DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی بول DFS

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی بول سری 860 DFS

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی چمفر کوتاه و بلند DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز الماسه 5 عددی 889

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز الماسه 5 عددی DFS

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز بول سری DFS 879K 533365

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز چرخی Wheel بسته 5 عددی DFSآلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز چمفر متوسط بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز روند کوتاه بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز شعله شمعی 5 عددی DFS

۲۴۰,۰۰۰ تومان