فرز 5 عددی Inverted الماسه DFS آلمان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی بول DFS

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی بول سری 860 DFS

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی چمفر کوتاه و بلند DFS آلمان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز الماسه 5 عددی 889

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز الماسه 5 عددی DFS

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز بول سری DFS 879K

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز چرخی Wheel بسته 5 عددی DFSآلمان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز چمفر متوسط بسته 5 عددی DFS آلمان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز روند کوتاه بسته 5 عددی DFS آلمان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فرز شعله شمعی 5 عددی DFS

۱۷۵,۰۰۰ تومان